Algemene Voorwaarden

Endless magazine | ADVERTEERDERS

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Endless Magazine aan of met derden – hierna te noemen: de wederpartij – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van Endless Magazine ondertekende akte. In dat geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing, voorzover die verenigbaar zijn met de afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming van Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door het geven van een schriftelijke of mondelinge opdracht en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Endless Magazine.

Artikel 3. Afspraken gemaakt door of overeenkomsten gesloten met werknemers van Endless Magazine die geen deel uitmaken van de directie, binden Endless Magazine niet.

Artikel 4. Door Endless Magazine gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De inhoud van folders, brochures en dergelijke binden Endless Magazine niet.

Artikel 5. Endless Magazine heeft het recht advertenties, ingezonden mededelingen e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 6. Auteursrecht

6.1 De wederpartij vrijwaart Endless Magazine tegen alle – al dan niet terechte – aanspraken van derden, zoals aanspraken op grond van inbreuk auteursrecht of op enig ander recht door de door wederpartij aan Endless Magazine opgegeven advertenties of ingezonden mededelingen. De vrijwaring heeft betrekking op alle schade en kosten die Endless Magazine lijdt c.q. maakt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 7. Het is Endless Magazine toegestaan een advertentie te herplaatsen zonder daartoe van de wederpartij opdracht te hebben ontvangen tenzij de wederpartij Endless Magazine vooraf schriftelijk heeft laten weten niet akkoord te gaan met herplaatsing. De wederpartij heeft geen recht op enige vergoeding van uit herplaatsing voor haar eventueel voortvloeiende schade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid beperkt

8.1 Alle door de wederpartij aan Endless Magazine verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen worden eigendom van Endless Magazine, dan wel kunnen door Endless Magazine vrij van rechten meerdere keren worden gebruikt voor alle door Endless Magazine te vervaardigen producten. Endless Magazine is niet aansprakelijk voor beschadigingen, kwijtraken e.d. van aan Endless Magazine verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen. Het risico van beschadiging of verlies blijft voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Betaling door wederpartij dient te geschieden, zonder enige korting of verrekening steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Endless Magazine of op een door Endless Magazine aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddellijk in verzuim.

Artikel 10. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij aan Endless Magazine een handelsrente verschuldigd van 8% per maand over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Endless Magazine toekomende rechten.

Artikel 11. Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan verzuim, is de wederpartij aan Endless Magazine in geval van niet (tijdige) betaling een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 12. Bij annulering van een plaatsingsopdracht voor een advertentie is enkel mogelijk in overleg met Endless Magazine. Er is geen verplichting tot restitutie van het gefactureerde bedrag. Wanneer annulering mogelijk is worden redelijke kosten in rekening gebracht voor het verlies van de mogelijkheid tot plaatsen van een ander en verlies in kosten voor Endless Magazine. wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven met de daarin opgenomen staffelkorting de tot aan de annulering door de wederpartij te veel ontvangen staffelkorting alsnog aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 13. Toepasselijkheid van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt door Endless Magazine uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 14. Endless Magazine is bevoegd wijzingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werkingen op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 15. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Endless Magazine haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden geleverd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Als Endless Magazine, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Endless Magazine gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan Endless Magazine niet tot schadevergoeding aangesproken worden.

Artiekl 16. De wederpartij is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al de uit hoofde van de opdracht hem ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van Endless Magazine in de ruimste zin van het woord.

Artikel 17. Endless Magazine behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met wederpartij strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. Endless Magazine verwacht dat haar wederpartij dezelfde rechten hanteert voor haar klanten en de doorgegeven persoonsgegevens.

Artikel 18. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Endless Magazine.

Artikel 19. Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Endless Magazine bevoegde Nederlandse rechter. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.